Thiên Khung Trưởng Lão, nữ phụ phản diện đóng vai trò trọng yếu trong tác phẩm Bách Luyện Thành Thần của tác giả Ân Tứ Giải Thoát. 

Thiên Khung Trưởng Lão, nữ phụ phản diện đóng vai trò trọng yếu trong tác phẩm Bách Luyện Thành Thần của tác giả Ân Tứ Giải Thoát.